Kredyty gotówkowe i śmierć kredytobiorcy.

Co się dzieje w momencie kiedy śmierć ponosi kredytobiorca? Co w tedy ze spłatą kredytu? Kto w tedy jest zobowiązany do spłaty zaciągniętego przez niego kredytu? Wiele na ten temat możesz przeczytać na www.17bankow.com. Kredyty gotówkowe oraz hipoteczne rządzą się swoimi prawami i każde powinno być odpowienio zabezpieczone ponieważ śmierć kredytobiorcy nie powoduje wygaśnięcia umowy kredytowej. Dochodzi do tego, że jeśli współmałżonek lub spadkobierca nie spłaca należnośći za zmarłego, bank zaczyna dążyć do odzyskania swoich pieniędzy. Wszystko jednak jest uzależnione od tego jakie zabezpiecznie w umowie kredytowej zostało zastosowane. Śmierć kredytobiorcy ma też wpływ na to jak od tej pory będzie spłacane zobowiązanie. Kto je będzie spłacał i jak, czyli zależy to od decyji jaką podejmą spadkobiercy(w przypadku dziedziczenia np. domu po zmarłym, który nie spłacił kredytu przed śmiercią) oraz jaka jest ich sytuacja rodzinna. Jeśli np. małżonek zaciągał kredyty gotókowe za zgodą drugiego małżonka i z jakichś przyczyn kredytobiorca zmarł, jedo współmałżonek jest obowiązany do tego by spłacić w całości wszystkie te kredyty. Jeśli jednak zaniecha tego, bank może zerwać umowę kredytową i poprzez drogę sądową, a potem egzekucję komorniczą zarządać spłaty całości wierzytelności z majątku ogólnego obojga małżonków.

Jednym z zabezpieczeń dla banku jest np. polisa na życie. Jest ona sposobem zabezpiecznia dla banku zwłaszcza w prypadku udzielania kredytów emerytom, rencistom czy singlom. W takim przypadku srawdza się cz polisa na życie jest w stanie pokryć całość obowiązania jakie zaćiągnął zmarły kredytobiorca. Jeśli polisa pokrywa całość zadłużenia towarzystwo ubepieczeniowe wypłaca środki finansowe dla banku, a ten nie wszczyna postępowania egzekucyjnego.

Inaczej sprawa ma się w przypadku kredytów hipotecznych. Otóż jeśli kredytobiorca był singlem i był jedynym kredytobiorcą, spadkobiercy przejmują przejmują jego zobowiązanie i spłacają zobowiązanie, a bank nie musi tego aneksować. Dzieje się tak dlatego, że obowiązek spłaty kredytu spada na spadkobiercę na mocy praca na zasadzie sukcesji generalnej. Kredyt hipoteczny i związana z nim nieruchomość zależy od postępowania spadkowego. Jeśli w takim postępowaniu spadkobierca odrzui spadek nie musi odpowiadać za długi zmarłego.Natomiast przyjecie spadku może wyniknąć na dwa sposoby. Jednym znich jest tak zwane przyjęcie majątku wprost czyli spadkobierca będzie odpowiadał całym swoim majątkiem za spłatę kredytu zaciągniętego przez zmarłego. Drugim sposobem natomiast jest przyjęcie spadku z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza czyli spadkobierca może odpowiadać swoim majątkiem za spłatę kredytu ale tylko do wartości tego spadku.

Z tego wynika, że dla dobra nie tylko nas samych ale i naszych biskich warto zabezpieczyc kredyty gotówkowe czy też hipoteczne lub inne zobowiązania finansowe by po śmierci nie dodawać kolejnych zmartwień dla rodziny.